ghpRj;j Ntjhfkk; jpUtptpypak;  

gioa Vw;ghL  ,dpikkpF ghly;

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mjpfhuk; 6

,gh. 6:1 ;ngz;fSf;Fs; NguofpNa> cd; fhjyH vq;Nf NghdhH? cd; fhjyH vg;gf;fk; jpUk;gpdhH? cd;NdhL ehq;fSk; mtiuj; NjLNthk;. ;

,gh. 6:2 ;vd; fhjyH jk; Njhl;lj;jpw;Fk; eWkz ehw;wq;fhy;fSf;Fk NghdhH: Njhl;lq;fspy; Nka;f;fTk; yPyp kyHfisf; nfha;aTk; nrd;Ws;shH ;.

,gh. 6:3 ehd; vd; fhjyHf;Fhpas;: vd; fhjyH vdf;FhpaH: yPypfs; eLtpy; mtH Nka;f;fpd;whH.

,gh. 6:4 vd; md;Ng. eP jpul;rhitg;Nghy; moFs;sts;: vUrNyikg;Nghy; vopy; epiwe;jts;: NghuzpNghy; tpag;ghHtk; Cl;Lfpd;wha;!

,gh. 6:5 vd;dplkpUe;J cd; fz;fisj; jpUg;gpf;nfhs;: mit vd;id kaf;Ffpd;wd: fpyahjpypUe;J ,wq;fptUk; nts;shl;L ke;ij Nghd;wJ cd; $e;jy;.

,gh. 6:6 cd; gw;fNsh> Fspj;Jf;fiuNaWk; ngz; MLfspd; ke;ijNghy;td: mitahTk; ,ul;ilf;Fl;b Nghl;lit: mtw;Ws; xd;NwDk; kyL ,y;iy.

,gh. 6:7 Kfj;jpiuapd; gpd;dpUf;Fk; cd; fd;dq;fs; gpse;j khJsk; goj;jpw;F epfuhdit.

,gh. 6:8 murpaH mWgJ NgH: itg;ghl;baH vz;gJ NgH: ,sk;ngz;fs; vz;zpwe;jtH.

,gh. 6:9 vd; ntz;Gwh> mofpd; tbtk; mts; xUj;jpNa! mts; jha;f;Fk; mts; xUj;jpNa: mtisg; ngw;wtSf;Fmts; mUikahdts;: kq;ifaH mtisf; fz;ldH: tho;j;jpdH: murpaUk; itg;ghl;baUk; mtisg; Gfo;e;jdH:

,gh. 6:10 ;ahhpts;! itfiwNghy; Njhw;wk;: jpq;fisg;Nghy; moF: QhapWNghy; xsp: NghuzpNghy; tpag;ghHtk;: ahhpts;! ;

,gh. 6:11 thJikr; Nrhiyf;Fs; nrd;Nwd;: gs;sj;jhf;fpy; JspHj;jtw;iwg; ghHf;fg;NghNdd;: jpuhl;ir G+j;Jtpl;ljh vd;Wk; khJisfs; kyHe;jdth vd;Wk; fhzr; nrd;Nwd;.

,gh. 6:12 vd;dntd;Nw vdf;Fj; njhpatpy;iy! kfpo;r;rpapy; kaq;fpNdd;: ,stuDld; Njhpy; nry;tJ Nghy; ehd; czHe;Njd;.

,gh. 6:13 jpUk;gp th! jpUk;gp th! #yhkpaNs! jpUk;gp th! jpUk;gp th! ehq;fs; cd;idg; ghHf;f Ntz;Lk;! ,uz;L ghriwfs; eLtpy; MLgtisg;Nghy; #yhkpais ePq;fs; Vd; Nehf;f Ntz;Lk;?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~