ghpRj;j Ntjhfkk; jpUtptpypak;  

gioa Vw;ghL  2k; murh;fs;

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mjpfhuk; 11

2 mu. 11:1 mfrpahtpd;l jha; mj;jypah jd; kfd; ,we;Jtpl;lijf; fz;L fpsHe;njOe;J muR FLk;gj;jhH midtiuAk; nfhd;whs;.

2 mu. 11:2 murd; Nahuhkpd; kfSk;> mfrpahtdp rNfhjhpAkhd NahNrgh mfrpahtpd; kfd; Nahthirj; J}f;fpf;nfhz;L Ngha; mspj;J itj;jhs;. mtd; nghy;yg;gltpUe;j murpsk; Gjy;tHfspy; xUtd;. MtidAk; mtd; nrtpypj; jhiaAk;> jdJ gs;spaiwapDs; mj;jypahtpd; ghHitapypUe;J NahNrgh kiwj;J itj;jhs;. vdNt mtd; capH jg;gpdhd;.

2 mu. 11:3 mtd; MW Mz;Lfs; mtNshL Mz;lthpd; ,y;yj;jpy; jiy kiwtha; ,Ue;jhd;. me;ehs;fspy; mj;jypahNt ehl;il Mz;L te;jhs;.

2 mu. 11:4 Vohk;> Mz;by;> mur nka;fhg;ghsH> muz;kidf; fhtyH MfpNahhpd; E}w;WtH jiytHfis FU Nahahjh tutioj;J Mz;lthpd; ,y;yj;jpw;Fs; $l;br; nrd;whH. mq;F mtH mtHfNshL cld;gbf;if nra;J nfhz;lhH. mf;Nfhtpypy; mtHfis Mizaplr; nra;J murdpd; kfid mtHfSf;Ff; fhl;bdhH.

2 mu. 11:5 mtH mtHfSf;Ff; fl;lisapl;Lf; $wpaJ: ;ePq;fs; nra;aNtz;baJ ,JNt: ePq;fs; Xa;T ehspy; gzpNaw;Fk; nghOJ> cq;fspy; %d;wpy; xU gq;fpdH muz;kidf;Ff; fhty; ,Uf;fNtz;Lk;.

2 mu. 11:6 mLj;j gq;fpdH ;#H ; thapypy; fhty; fhj;J epw;f Ntz;Lk;. %d;whtJ gq;fpdH kw;iwa fhtyHfSf;Fg; gpd;ddhy; thapypy; fhtypUf;f Ntz;Lk;.

2 mu. 11:7 Xa;T ehspy; tpLg;gpy; nry;Yk; ,U FOf;fSk; murid Mz;lthpd; ,y;yj;jpy; ghJfhj;J epw;fNtz;Lk;.

2 mu. 11:8 NahthR murid xt;nthUtDk; gilf;fyq;fSld; ghJfhj;J cq;fis neUq;Fgtd; vtdhapDk; mtidf; nfhy;yNtz;Lk;. murd; te;J NghFkplk; vy;yhk; ePq;fSk; mtNdhbUf;f Ntz;Lk;.

2 mu. 11:9 FU Nahahjh fl;lisapl;Lf; $wpa midj;jijAk; E}w;WtH jiytHfs; nra;jdh. Xa;T ehspy; tpLg;gpy; nry;NthH> gzpNaw;NghH Mfpa jq;fs; tPuHfs; midtiuAk; $l';bf;nfhz;L tU Nahahjhtplk; te;jdH.

2 mu. 11:10 mtH Mz;lthpd; ,y;yj;jpy; ,Ue;j jhtPJ murhpd; <l;bfisAk; Nflaq;fisAk; E}w;WtH jiytHfSf;F vLj;Jf; nfhLj;jhH.

2 mu. 11:11 fhtyH> ifapy; gilf;fyd; jhq;fp> jpUf;Nfhtpypd; njd;Gwk; njhlq;fp tlGwk; tiu> gypgPlj;ijAk; jpUf;NfhtpiyAk; muridAk; #o;e;J epd;W nfhz;ldH.

2 mu. 11:12 gpd;g mtH ,sturid ntspNa $l;b te;J mtdf;F Kb #l;b> cld;gbf;ifr; Ruis mspj;jhH. ,t;thW mtd; jpUg;nghopT ngw;W murdhdhd;.midtUk; ifjl;b ePLop tho;f! vd;W Koq;fpdH.

2 mu. 11:13 kf;fSk;> fhtyUk; vOg;gpa xypia mj;jypah Nfl;L Mz;lthpd; ,y;yj;jpy; $bapUe;j kf;fsplk; te;jhs;.

2 mu. 11:14 kuGf;Nfw;g> murd; J}zUfpy; epw;gijAk;> gilj; jiytHfSk; vf;fhsk; CJgtHfSk; mtdUfpy; ,Ug;gijAk;> ehl;bd; vy;yh kf;fSk; kfpo;r;rp nfhz;lhb vf;fhsk; CJtijAk; fz;lhs;. clNd mtd; jd; Milfisf; fpopj;Jf; nfhz;L> ;rjp!rjp! vd;W $f;Fuypl;lhs;.

2 mu. 11:15 mg;nghOJ FU Nahahjh gilfSf;Fg; nghWg;Ngw;wpUe;j E}w;WtH jiytHfis Nehf;fp> gilazpfSf;F ntspNa mtisf; nfhz;L nry;Yq;fs;. mtis vtdhtJ gpd;gw;wpdhy;> mtid thshy; ntl;b tPo;j;Jq;fs; vd;W fl;lisapl;lhH. mtis Mz;lthpd; ,y;yj;jpDs; nfhy;yyhfhJ vd;Wk; $wpapUe;jhH.

2 mu. 11:16 vdNt mthfs; muz;kidapd; Fjpiu Eiothapiy mts; mile;jnghOJ> mtisg; gpbj;jdH. mq;Nf mts; nfhy;yg;gl;lhs;.

2 mu. 11:17 gpd;G Nahahjh> Mz;ltH xU gf;fKk;> murd;> kf;fs; kWgf;fKkhf mthfspilNa cld;gbf;if nra;J itj;jhH. ,jd; %yk; murDk; kf;fSk; Mz;lthpd; kf;fsha; ,Ug;gjhf Vw;Wf;nfhz;ldH. mt;thNw mtH murDf;Fk; kf;fSf;FkpilNa cld;gbf;if nra;J itj;jhH.

2 mu. 11:18 gpwF ehl;bYs;s kf;fs; vy;yhUk; ghfhypd; NfhtpYf;Fr; nrd;W gypgPlq;fisAk; rpiyfisAk; jfHj;njwpe;jdH: ghfhypd; mHr;rfd; kf;fhidg; gypgPlq;fSf;F Kd;ghff; nfhiy nra;jdH. gpwF FU Mz;lthpd; ,y;yj;jpy; fhtyiu epWj;jp itj;jhH.

2 mu. 11:19 NkYk; mtH> E}w;WtH jiytHfs;> mur nka;f;fhg;ghsH> fhtyH> ehl;L kf;fs; vy;yhiuAk; xd;W jpul;bdhH. mtHfs; Mz;lthpd; ,y;yj;jpdpd;W mioj;Jf; nfhz;L te;jile;jdH. murd; mhpaizapy; Vwp mkHe;jhd;.

2 mu. 11:20 ehl;bd; vy;yh kf;fSk; kfpo;r;rp nfhz;lhbdH. mj;jypah thshsy; muz;kidapy; nfhy;yg;gl;lgpd; efhpy; mikjp epytpaJ.

2 mu. 11:21 Vohk; tajpNyNa NahthR murdhdhd;.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~