ghpRj;j Ntjhfkk; jpUtptpypak;  

gioa Vw;ghL  2rhKNty;

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mjpfhuk; 22

2 rhK. 22:1 Mz;ltH jhtPij mtUila vjphpfs; ifapdpd;Wk; rTypd; ifapdpd;Wk; tpLtpj;jNghJ mtHfs; Mz;ltUf;F gz;zpirj;Jg; ghbaJ:;

2 rhK. 22:2 Mz;ltH vd; fhg;ghiw: vd; Nfhl;il: vd; kPl;gH:

2 rhK. 22:3 flTs;: ehd; Gfyplk; NjLk; kiy mtNu: vd; Nflak;: vdf;F kPl;gspf;Fk; ty;yik: vd; muz;: vd; jQ;rk;: vd; kPl;gH: nfhLikapdpd;W vd;id tpLtpg;gtUk; mtNu.

2 rhK. 22:4 Nghw;wHFhpa Mz;ltiu Nehf;fp ehd; kd;whbNdd;. vd; vjphpfsplkpUe;J ehd; kPl;fg;gl;Nld;.

2 rhK. 22:5 Vnddpy;> rhtpd; miyfs; vd;id #o;e;Jf; nfhz;ld: moptpd; Roy;fs; vd;id %o;fbj;jd.

2 rhK. 22:6 ghjsf; fapWfs; vd;idr; Rw;wp ,Wf;fpd: rhtpd; fz;zpfs; vd;id rpf;f itj;jd.

2 rhK. 22:7 neUf;fb Ntisapy; ehd; Mz;lthplk; kd;whbNdd;: vd; flTis Nehf;fp fjwpNdd;. jkJ Nfhtpypdpd;W mtH vd; Fuiyf; Nfl;lhH: vd; fjwy; mtH nrtpf;F vl;baJ.

2 rhK. 22:8 mg;nghOJ> kz;Zyfk; mire;J mjpHe;jJ:

2 rhK. 22:9 mtuJ ehrpapdpd;W Gif fpsk;Gw;W: mtuJ thapdpd;W vhpj;jopf;Fk; jP %z;lJ: mthplkpUe;J neUg;G fdy; ntspg;gl;lJ.

2 rhK. 22:10 thid tho;j;jp mtH fPopwq;fpdhH: fhH Kfpy; mtH fhybapy; ,Ue;jJ.

2 rhK. 22:11 nfuGkPJ mtH Vwpg; gwe;J te;jhH: fhw;iw ,wf;iffshff; nfhz;L tpiue;J te;jhH.

2 rhK. 22:12 fhhpUis mtH %Ljpiu Mf;fpf; nfhz;lhH: ePH nfhz;l Kfpiyf; $lhukhf;fpf; nfhz;lhH.

2 rhK. 22:13 mtH jk; jpUKd;dpd; Ngnuhspapdpd;W neUg;Gf; fdy; njhpe;jJ.

2 rhK. 22:14 Mz;ltH thdq;fspy; ,bnad Koq;fpdhH: cd;djH jk; Fuiy mjpur; nra;jhH.

2 rhK. 22:15 jk; mk;Gfis va;J mtH mtHfis rpjwbj;jhH: kpd;dy;fshy; mtHfis fyq;fbj;jhH.

2 rhK. 22:16 Mz;lthpd; fbe;JiuahYk; mtuJ %r;Rf; fhw;wpd; typikahYk; flTsJ mbg;gug;G njd;gl;lJ: epyTyfpd; mbj;jsk; fhzg;gl;lJ.

2 rhK. 22:17 cauj;jpdpd;W mtH vd;id vl;bg;gpbj;Jf;nfhz;lhH: nts;isg; ngUf;fpdpd;W mtH vd;id fhg;ghw;wpdhH.

2 rhK. 22:18 typikkpF vjphpfsplkpUe;J vd;id tpLtpj;jhH. vd;id tpl typikkpF gifthplkpUe;J vd;id ghJfhj;jhH.

2 rhK. 22:19 vdf;F ,Lf;fz; te;j ehspy; mtHfs; vd;id vjpHj;jhHfs;: Mz;tNuh vdf;F Cz;W Nfhyha; ,Ue;jhH.

2 rhK. 22:20 neUf;fbaw;w ,lj;jpw;F mtH vd;idf; nfhzHe;jhH: ehd; mtH kdjpw;F cfe;jtdha; ,Ue;jjhy; mtH vd;idtpLtpj;jhH.

2 rhK. 22:21 Mz;ltH vd; NeHikf;F chpa gaid vdf;fspj;jhH; vd; khrw;w nraYf;F Vw;gf; ifk;khW nra;jhH.

2 rhK. 22:22 Vnddpy; ehd; Mz;ltH fhl;ba newpiaf; filg;gpbj;Njd;: nghy;yhq;F nra;J vd; flTis tpl;L mfytpy;iy.

2 rhK. 22:23 mtH jk; ePjp newpKiwfis vy;yhk; vd; fz;Kd; itj;jpUe;Njd;: mtHjk; tpjpKiwfis ehd; xJf;fpj; js;stpy;iy.

2 rhK. 22:24 mtH Kd;dpiyapy; ehd; khrw;wtdha; ,Ue;Njd;: jPq;F nra;ah tz;zk; vd;idf; fhj;Jf;nfhz;Nld;.

2 rhK. 22:25 Mz;ltH vd; NeHikf;G chpa gaid mspj;jhH: mtHjk; ghHitapy; Fw;wkw;wtdha; ,Ue;Njd;.

2 rhK. 22:26 khwh md;gHf;F khwh md;guhfTk; khrw;NwhHf;F khrw;wtuhfTk; ePH tpsq;Ffpd;wPH!

2 rhK. 22:27 J}NahHf;F J}NahuhfTk; tQ;rfHf;F tpNtfpahfTk; ck;ik ePH fhl;Lfpd;wPH.

2 rhK. 22:28 vspNahHf;F ePH kPl;gspf;fpd;wPH: nrUf;Fw;Nwhiu Vsdj;Jld; ePH ghHf;fpd;wPH.

2 rhK. 22:29 Mz;ltNu! ePNu vd; xsp tpsf;F! Mz;ltH vd; ,Uis xspkakhf;Ffpd;whH.

2 rhK. 22:30 ck; JizAld; ehd; vg;giliaAk; eRf;FNtd;: vd; flTspd; Jizahy; vk;kjpiyAk; ehd; jhz;LNtd;.

2 rhK. 22:31 ,e;j ,iwtdpd; top epiwthdJ: Mz;lthpd; thf;F ek;gj;jf;fJ: mthplk; milf;fyk;GFk; midtHf;Fk; mtNu Nflakha; ,Uf;fpd;whH.

2 rhK. 22:32 Vnddpy;> Mz;ltiuj; jtpu NtW ,iwtd; ahH? ek; flTisj; jtpu ekf;F NtW fw;ghiw VJ?

2 rhK. 22:33 ,e;j ,iwtd; vdf;F typikkpF Nfhl;ilakha; cs;shH: vd; topia ghJfhg;ghdjha;r; nra;jtUk; mtNu.

2 rhK. 22:34 mtH vd; fhy;fis khd;fspd; fhy;fisg; Nghy; Mf;Ffpd;whH: caHe;j ,lj;jpy; vd;id epiy epWj;Jfpd;whH.

2 rhK. 22:35 NghUf;F vd;id mtH gof;Ffpd;whH: vdNt ntz;fy tpy;iyAk; vd; Gaq;fs; tisf;Fk;!

2 rhK. 22:36 ghJfhf;Fk; ck; Nflaj;ij ePH vdf;F toq;dPH: ckJ Jizahy; vd;id ePH ngUikg;gLj;jpdPH.

2 rhK. 22:37 ehd; elf;Fk; topia ePH mfykhf;fpdPH: vd; fhy;fis jLkhwtpy;iy.

2 rhK. 22:38 vjphpfisj; Juj;jpr; nrd;W mopj;Njd;: mtHfis mopj;njhopf;Fk; tifapy; ehd; jpUk;gtpy;iy.

2 rhK. 22:39 ehd;mtHfis nfhd;W mopj;Njd;: mtHfs; vOe;jpUf;ftpy;iy: mtHfs; vd; fhybapy; tPo;e;Jfple;jhHfs;.

2 rhK. 22:40 NghhpLk; Mw;wiy vdf;F miuf; fr;irahf mspj;jPH: vd;id vjpHj;jtHfis vdf;F mbg;gzpar; nra;jPH.

2 rhK. 22:41 vjphpfisg; GwKJfplr; nra;jPH: vd;id ntWj;Njhiu ehd; mopj;Jtpl;Nld;.

2 rhK. 22:42 cjtp Ntz;b mtHfs; fjwpdhHfs;: Mdhy; mtHfSf;F cjt ahUkpy;iy: mtHfs; Mz;ltiu Nehf;fp kd;whbdhHfs;: Mdhy; mtHfs;fSF Mz;ltH gjpyspf;ftpy;iy.

2 rhK. 22:43 vdNt ehd; mtHfos kz;zpd; gOjpnad eRf;fpNdd;: mtHfisj; njU Nrnwd kpjpj;Jj; njwpf;fr; nra;Njd;.

2 rhK. 22:44 kf;fspd; fyj;jpdpd;W vd;id tpLtpj;jPH: gpw ,dq;fSf;F vd;idj; jiythf;fpdPH: Kd;gpd; mwpahj kf;fs; vdf;Fk; gzptpil nra;jdH.

2 rhK. 22:45 Ntw;W ehl;ltH vd;dplk; $dpf;Fwpfp te;jdH: mtHfs; vd;idg; gw;wpf; Nfs;tpg;gl;lTld; vdf;Ff; fPo;gbe;jdH.

2 rhK. 22:46 Ntw;W ehl;ltH cs;sk; jsHe;jdH: jk; muz;fspypUe;J eLq;fpf; nfhz;L ntspNa te;jdH.

2 rhK. 22:47 Mz;ltH cz;ikahfNt tho;fpd;whH: vd; fw;ghiwahk; mtH Nghw;wg; ngWthuhf! vd; kPl;gpd; fw;ghiwahk; flTs; khl;rpAWthuhf!

2 rhK. 22:48 vdf;fhfg; gopthq;Fk; ,iwtd; mtH: kf;fspdq;fisf; fPo;g;gLj;jpatUk; mtNu!

2 rhK. 22:49 gifthplkpUe;J vd;id mioj;J te;jtUk; mtNu! vd; vjphpfspd; Nkyhf vd;id caHj;jpdPH! vd;idf; nfhLikg;gLj;jpathplkpUe;J ePH vd;idf; fhj;jPH

2 rhK. 22:50 MfNt Mz;ltNu! gpw ,dj;jthpilNa vd;idg; Nghw;WNtd;: ck; ngaUf;Fg; Gfo; khiy rhw;WNtd;.

2 rhK. 22:51 jhk; Vw;gLj;jpa murUf;F ntw;wpia mtspg;gtH mtNu! jhk; jpUg;nghopT nra;j jhtPJf;F mtHjk; kugpdUf;Fk; vd;nwd;Wk; Ngud;G fhl;LgtUk; mtNu!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~