வணக்கம் நண்பர்களே, கடுமையான

வணக்கம் நண்பர்களே, கடுமையான வயிற்று வலி மற்றும் வாந்தி உணர்வு ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்ட என் மகளுக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள், அவளுடைய துன்பத்தைப் பார்த்து நான் மிகவும் உடைந்துவிட்டேன்.