நாட்டுக்காக ஜெபம்

ஊழலற்ற,தன்னலமற்ற,கறையில்லாத, குற்றமற்ற,குற்றப்பின்னணி இல்லாத நல்ல நபருக்கு மக்கள் வாக்களிக்க கர்த்தரிடம் பிராத்தனை செய்யுங்கள்.