ஆண்டவராகிய இயேசுவிடம்

தயவுசெய்து எல்லோரும் ஜெபிக்கவும் ரேணுகாவுக்காக அவர்களின் தலையிடி வருத்தத்திலிந்து விடுதலை பெறவும் உடலில் உள்ள எல்லா வருத்தத்திலிந்து விடுதலை பெறவும் ஆண்டவராகிய இயேசுவிடம் ஜெபிக்கவும்
நன்றி